“Hallelujah”, muz. Leonard Cohen, sł. Duch Święty

Hallelujah

Tajemny akord kiedyś brzmiał    G e
Pan cieszył się gdy Dawid grał    G e
Muzykę, co dla nieba jest rozkoszą    C D G D
Kwarta i kwinta, tak to szło    G C D
Raz wyżej w dur, raz niżej w moll    e C
Wdzięczności król wyśpiewał Alleluja    D h e
Continue reading →

Marriage According to the Bible

This is why a man leaves his father and mother
and becomes attached to his wife, and they become one flesh
.
(Gen 2, 24)

A translation, with updates, of my article “Małżeństwo według Biblii” published by a leading Catholic news portal in Poland, Jesuits’ deon.pl, and earlier here on this blog.

I am writing this article for my friends and brethren so that they may understand my view on the ethics of marriage. Although I am not a theologian, as a Christian it is my duty to seek God’s will by reading the Word of God – for How blessed is anyone who (…) delights in the law of Yahweh and murmurs his law day and night (Ps 1, 1-2). Unlike 99% of the theologians who have dealt with the ethics of marriage over the centuries, I am not a celibate. Therefore I am writing not as a theoretician of marriage, but as a man who practises it, and I am writing about issues that are part of my personal life – perhaps even its most important part – and not mere legal-theological speculation that concerns many other people but not myself.

Already about 25% of new marriages in Poland end in civil divorce, and in western countries this figure may even exceed 50%. Only the Catholic Church, as well as some other Christian denominations, are trying to counteract the pro-divorce mentality which is spreading more and more in western culture. However, the Church itself is not consistent in its opposition to divorce, permitting a so-called “declaration of nullity of a marriage, which in practice takes the place of a divorce and may be issued by an episcopal court for quite petty reasons, even for marriages that lasted many years and produced children. Each year, the episcopal courts in Poland receive about 5,000 applications to nullify a marriage. Over 80% of them result in a declaration of nullity [1]. Pope Francis himself said in an interview [2] in August 2013 that under canon law, half of all sacramental marriages Continue reading →

Crawlowanie – legalne czy nie.

Ciekawy artykuł autorstwa Ewy Wojnarskiej-Krajewskiej.

W Prawo

Crawlery są programami komputerowymi, których zadaniem jest systematyczne przeszukiwanie Internetu i indeksowanie stron internetowych. Crawlery są potrzebne, żeby użytkownik mógł pozyskiwać przetworzone i wyselekcjonowane informacje według interesujących go kryteriów. Bez nich szukalibyśmy informacji w Internecie z podobną skutecznością jak zaginionego przedmiotu w odmętach oceanu. To jednak nie jedyny cel, któremu crawlery służą. W dzisiejszych czasach wiele innowacyjnych pomysłów w sieci powstaje w oparciu o przetwarzanie informacji pozyskanych z wielkich baz danych. Wydaje się, że ograniczenie możliwości eksploracji internetu za pomocą automatów cofnęłoby jego rozwój.

Status prawny czynności crawlowania jest jednak niejasny.

Z jednej strony istnieją regulacje prawne, które ograniczają możliwość crawlowania, ale tylko w określonych przypadkach. Jak interpretowane są te regulacje? Jak bardzo ograniczają legalny crawling?

Z drugiej strony firmy często próbują chronić swoje zasoby przed ich przeszukiwaniem za pomocą odpowiednich zapisów w regulaminach i używania robotów txt. Jaką skuteczność prawną mają takie działania?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć.

View original post 1,151 more words

The Right to Read is an Opportunity to Mine

This is my comment after the news in Nature popped up saying that a big academic publisher allows now limited text mining of its papers. Originally sent to LibLicense list. Reviewed by a lawyer, expert in copyright law.

As a data mining specialist, I’ve followed the different discussions about mining scholarly publications for some time already, and I’ve noticed that there is a big confusion about the legal nature of text mining and the true origin of restrictions related to it. The discussions far too often touch the issue of copyright law, which unnecessarily fudges the problem. Below is my take on this topic.

1) It’s important to observe that current restrictions on text mining are technical, not legal. Publishers impose technical limits on how much content can be downloaded in a given period of time, and if someone downloads too much, the university may get cut off from publisher’s servers. This is regulated legally, of course, but only in the agreement signed between the university and the publisher, not by general law, the least by copyright. What exact terms are signed is a matter of mutual agreement between parties – they can agree on whatever they want – so blaming copyright for limited bandwidth to publisher’s servers is unreasonable.

2) Restrictions are related to subscription contents alone. There are no ways to impose restrictions on Continue reading →

Małżeństwo według Biblii

Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją
i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
(Rdz 2, 24)

21.03.2014: Artykuł został opublikowany na portalu katolickim deon.pl. 29.07.2014: Tłumaczenie na angielski.

Piszę ten artykuł dla moich przyjaciół i braci w wierze, aby mogli zrozumieć moje spojrzenie na etykę małżeńską. Choć nie jestem teologiem, to jako chrześcijanin mam obowiązek szukać woli Boga poprzez lekturę Słowa Bożego – bo Szczęśliwy mąż, który (…) ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą (Ps 1,1-2). W przeciwieństwie do 99% teologów zajmujących się etyką małżeńską na przestrzeni wieków, nie jestem celibatariuszem. Wypowiadam się więc jako praktyk, a nie teoretyk małżeństwa, i piszę o zagadnieniach, które są częścią mojego własnego życia – może nawet najważniejszą częścią – a nie tylko prawno-teologiczną spekulacją, która dotyczy wielu innych osób, ale nie mnie samego.

Liczba rozwodów cywilnych w Polsce to już 25% liczby nowozawartych małżeństw, a w krajach zachodnich nawet ponad 50%. Jedynie Kościół katolicki, i niektóre inne Kościoły chrześcijańskie, próbują stawiać opór mentalności pro-rozwodowej, która szerzy się coraz bardziej w kulturze zachodniej. Sam Kościół nie jest jednak konsekwentny w swoim sprzeciwie wobec rozwodów, dopuszczając tzw. “stwierdzenie nieważności” małżeństwa, które w praktyce zastępuje rozwód, a może być wydane przez sąd biskupi z zupełnie błahych powodów, nawet dla małżeństw z wieloletnim stażem i posiadających wspólne potomstwo. Co roku w Polsce wpływa do sądów biskupich ok. 5 tysięcy wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponad 80% spraw kończy się orzeczeniem nieważności [1]. Sam papież Franciszek stwierdził w wywiadzie [2] z lipca 2013, że połowa małżeństw sakramentalnych Continue reading →

Czy możliwa jest prawdziwa “Sztuczna Inteligencja”?

Poniższy esej napisałem 12 lat temu, na zaliczenie wykładów z Filozofii Nauki prowadzonych przez ks. prof. Michała Hellera na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przypadkiem odkryłem go teraz na nowo i pomyślałem, że warto go opublikować w charakterze ciekawostki.

* * * * *

Jakie problemy filozoficzne widzę w studiowanej przeze mnie dziedzinie nauki?

Dziedziną, która najbardziej mnie interesuje, jest informatyka, w tym przede wszystkim sztuczna inteligencja. Od kilku lat zajmuję się zagadnieniami związanymi ze sztucznymi sieciami neuronowymi. Pojawienie się i rozwój sztucznej inteligencji na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stworzył wiele nowych problemów filozoficznych, z których kilka postaram się przedstawić w niniejszej pracy.

Podstawowy problem polega na podaniu definicji “inteligencji” i “sztucznej inteligencji”. Już dzisiaj komputery posiadają niezwykłe możliwości obliczeniowe, bez porównania większe niż człowiek. Z pewnością ta umiejętność rachowania, czy też postępowania ściśle według wyznaczonego algorytmu, jest pewnym aspektem inteligencji. Jednak wszyscy zgadzają się, że inteligencja to coś znacznie więcej. Continue reading →